Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 11 Ispis E-mail

 

RIBOLOVNO PRAVO

Članak 25.

(1) Ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom, u kojoj se obavlja športski ribolov, gospodari ovlaštenik ribolovnog prava.
(2) Ribolovno pravo stječe fizička ili pravna osoba na temelju javnog natječaja kojeg provodi Ministarstvo.
(3) Ribolovno pravo obuhvaća gospodarenje sukladno ribolovno-gospodarskoj osnovi za unapređenje ribarstva za ribolovno
     područje, odnosno za ribolovnu zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo (u daljnjem tekstu: gospodarska osnova) i sukladno
     godišnjem planu za gospodarenje za ribolovno područje, odnosno ribolovnu zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo
     (u  tekstu koji slijedi: godišnji plan).
(4) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava donosi ministar.
(5) Uvjete natječaja za dodjelu ribolovnog prava utvrđuje ministar.
(6) Sudionici u natječaju dužni su priložiti i program gospodarenja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom.
(7) Za provođenje postupka javnog natječaja za davanje ribolovnog prava, u ministarstvu se osniva Povjerenstvo za
      provođenje natječaja, koje ministru daje prijedlog odluke za dodjelu ribolovnog prava.
(8) Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka osniva, i njihova predsjednika, članove i tajnika imenuje ministar rješenjem koje se
     objavljuje u »Narodnim novinama«.
(9) U Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka imenuje se i jedan predstavnik tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode,
      te jedan predstavnik Saveza.
(10) Predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva za rad u Povjerenstvu pripada naknada koju odredi ministar.
(11) O ribolovnom pravu rješenjem odlučuje ministar.
(12) S ovlaštenikom koji je dobio ribolovno pravo ministar sklapa ugovor na 20 godina.
(13) Iznimno od odredbe članka 3. stavka 1. točke 3. i 4. ovoga Zakona, ministar može, uz prethodno stručno mišljenje Hrvatskih
       voda, te uz uvjete utvrđene u stavcima 1. do 12. ovoga članka, dati ribolovno pravo fizičkoj ili pravnoj osobi na vodama koje
       su na temelju posebnog zakona rezervirane za javnu vodoopskrbu ili su utvrđene kao izvorišta, u kojem slučaju se i te vode
       smatraju ribolovnim vodama u smislu ovoga Zakona.
(14) Ovlaštenik ribolovnog prava, koje podrazumijeva i gospodarenje ribolovnim vodama unutar zaštićenih dijelova prirode u
        kojima je dopušten ribolov, odgovoran je za održivo gospodarenje raspoloživim ribljim fondom i dužan je provoditi njegovu
        zaštitu sukladno odredbama ovoga Zakona i Zakona o zaštiti prirode, te njihovih provedbenih akata.
(15) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je osigurati stručno vođenje poslova gospodarenja ribolovnim područjem ili ribolovnom
        zonom.
(16) Stručno vođenje poslova gospodarenja može obavljati stručna osoba koja je položila stručni ispit za gospodarenje
        ribolovnim  područjem ili ribolovnom zonom (u daljnjem tekstu: stručni ispit).
(17) Program polaganja stručnog ispita iz stavka 15. ovoga članka donosi ministar, uz pribavljeno mišljenje ustanova iz članka 7.
        ovoga Zakona.
(18) Stručni ispit provodi povjerenstvo koje imenuje ministar.
(19) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje Ministarstvo, koje vodi i upisnik o položenim stručnim ispitima.

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57