Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 22 Ispis E-mailČlanak 69.

 

(1) Poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti ribarske inspekcije provode ribarski inspektori (u daljnjem tekstu: inspektor), i drugi državni službenici koje za to ovlasti ministar.
(2) Inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora:
1. pregledava isprave i dokumentaciju poslovanja pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ribolov, uzgoj i promet riba i drugih vodenih organizama,
2. nadzire obavljanje ribolova i uzgoja sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,
3. nadzire obavljanje prometa riba i drugih vodenih organizama sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,
4. u dijelu uzgoja i stavljanja u promet slatkovodne ribe inspekcijski nadzor obavljaju i veterinarski inspektori, a u dijelu stavljanja u promet inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnim propisima.

Članak 70.

Ukoliko utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega, inspektor:
1. rješenjem naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku,
2. podnosi nadležnom državnom tijelu prijavu zbog kaznenog djela, odnosno zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,
3. poduzima i druge mjere, odnosno izvršava druge radnje za koje je ovlašten posebnim propisom.

Članak 71.

Ako pravna ili fizička osoba u određenom roku ne provede mjere predviđene na temelju ovoga Zakona, te mjere može provesti inspektor ili pravna, odnosno fizička osoba koju on ovlasti, a na trošak pravne ili fizičke osobe koja je bila dužna provesti određenu mjeru.

Članak 72.

(1) Ukoliko inspektor utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega, može privremeno do donošenja  rješenja o izvršenom prekršaju, odnosno presude o izvršenom kaznenom djelu, oduzeti ulovljene ribe i druge vodene  organizme, oduzeti ili privremeno zapečatiti alate i opremu za ribolov kao i plovilo, koji su bili predmet izvršenja prekršaja ili  kaznenog djela, a mogu u prekršajnom ili kaznenom postupku biti kao dokaz.
(2) O privremenom oduzimanju izdaje se potvrda.

(3) U slučaju kada se privremeno do odluke nadležnoga državnog tijela oduzimaju alati i oprema za ribolov kao i plovilo, prijava, odnosno zahtjev se mora podnijeti u roku od 24 sata, a nadležno državno tijelo o prijavi, odnosno zahtjevu odlučuje u hitnom postupku.

Članak 73.

(1) Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba Ministarstvu.
(2) O žalbama odlučuje posebno povjerenstvo Ministarstva od najmanje tri člana koje imenuje ministar.
(3) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 74.

Poslove inspektora može obavljati osoba koja ima najmanje VII/I stupanj stručne spreme ribarskoga, veterinarskoga, biološkoga, biotehnološkoga, agronomskog ili pravnog smjera, tri godine radnoga iskustva u struci i položen državni stručni ispit za ribarskoga inspektora.

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57