Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 23 Ispis E-mail

 

 Članak 75.

(1) Inspektor ima posebnu iskaznicu i značku kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.
(2) Prilikom obavljanja inspekcijskoga nadzora inspektor može nositi odoru.
(3) Obrazac službene iskaznice, znak i odoru inspektora propisuje ministar.

Članak 76.

(1) Inspektor vodi očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima, donesenim rješenjima, zahtjevima za pokretanje prekršajnoga postupka, kaznenim prijavama, izrečenim prekršajnim kaznama i odlukama donesenim po kaznenim prijavama.
(2) Obrazac popisa, sadržaj i način vođenja propisuje ministar.    

Članak 77.

Pravne i fizičke osobe, čiji rad podliježe nadzoru inspektora dužne su im omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora i pružiti potrebne podatke i obavijesti.


IX. POSEBNE ODREDBE

Članak 78.

Ribiči, ribari i osobe koje obavljaju nadzor nad provođenjem propisa iz slatkovodnog ribarstva imaju pravo pristupa na ribolovne vode prilazima preko zemljišta koje se nalazi uz to područje. To pravo ne odnosi se na zemljište koje je u privatnom vlasništvu, a ni na zemljište na koje je pristup posebnim propisima zabranjen ili ograničen.

Članak 79.

(1) Strane fizičke i pravne osobe smiju obavljati gospodarski ribolov na slatkim vodama Republike Hrvatske samo u slučajevima utvrđenim međunarodnim ugovorom.
(2) Strane fizičke i pravne osobe smiju obavljati djelatnost akvakulture na slatkim vodama Republike Hrvatske.
(3) Strane fizičke i pravne osobe smiju započeti obavljati djelatnost akvakulture na slatkim vodama Republike Hrvatske:

1. ako su u Republici Hrvatskoj registrirale podružnicu za akvakulturu,
2. ako ispunjavaju uvjete propisane u članku 46. stavku 2. ovoga Zakona.
(4) Gospodarski ribolov na ribolovnim vodama Republike Hrvatske ne smije obavljati:
1. domaća pravna osoba kojoj je osnivač strana fizička ili pravna osoba,
2. domaća pravna osoba koja je u cijelosti ili dijelom u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe.
(5) Strani državljani – ribiči smiju loviti ribe na temelju dozvole sukladno odredbi članka 22. stavka 4. ovoga Zakona.

 X. KAZNENE ODREDBE

Članak 80.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 120.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. ako bez rješenja ministra na umjetnim jezerima nastalim iskorištavanjem mineralnih sirovina dopusti obavljanje ribolova protivno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega (članak 3. stavak 5.),

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57