Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 27 Ispis E-mail

15. ako ometa postavljanje znakova ili skida znakove kojima se označava ribolovno područje ili ribolovna zona, mrijestilište ili uzgajalište (članak 57. stavak 1. točka 10.),
16. ako lovi ribu unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta (članak 57. stavak 1. točka 11.),
17. ako lovi ribu 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta (članak 57. stavak 1. točka 12.).
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ribe ulovljene u športskom ribolovu stavlja u promet (članak 23. stavak 4.).
(3) Za prekršaje iz stavka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 6.000,00 kuna fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne spriječi  obavljanje ribolova unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta (članak 57. stavak 3.).
(5) Za prekršaje iz stavka 4. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 85.

(1) Novčanom kaznom od 1.500,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ako u obavljanju gospodarskog ribolova kod sebe nema povlasticu za gospodarski     ribolov (članak 13. stavak 2.),
2. ovlaštenik ribolovnog prava, ako prodaje dozvole za drugo ribolovno područje ili drugu ribolovnu zonu, i/ili ako upućuje ribiča na ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju nije dobio ribolovno pravo, i/ili ako proda dozvolu ribiču koji nema položen  ribički ispit (članak 22. stavak 4., članak 37. stavak 4.),
3. ovlaštenik ribolovnog prava, ako ribočuvar u propisanom roku ne dostavi zapisnik i prijavu o učinjenom prekršaju i/ili  zapisnik o  privremenom oduzimanju ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili ulova nadležnom inspektoru (članak 40. stavak 1. i 2.),
4. ovlaštenik ribolovnog prava, ako izvrši raspolaganje s privremeno oduzetim ribolovnim alatom i/ili opremom za ribolov i/ili ulovom do predaje nadležnom sudbenom tijelu (članak 40. stavak 5.),
5. ako obavlja ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja bez rješenja (članak 61. stavak 3.),
6. ako obavlja ribolov protivno uvjetima propisanim rješenjem (članak 61. stavak 4.),
7. ako prije početka ribolova ne obavijesti ovlaštenika ribolovnog prava i nadležnog ribarskog inspektora o mjestu i vremenu obavljanja ribolova (članak 61. stavak 5.),
8. ovlaštenik ribolovnog prava, ako ne omogući ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja na ribolovnom području ili u
     ribolovnoj zoni kojom gospodari (članak 61. stavak 6.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 750,00 do 2.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) Za prekršaje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 750,00 do 2.000,00 kuna i ribočuvar, ako je on prodao dozvolu.
 

Članak 86.

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice za akvakulturu ako se povlastica za akvakulturu ne nalazi na uzgajalištu ili u sjedištu tvrtke (članak 50. stavak 2.).
(2) Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500,00 do 1.500,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 87.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
1. ribič ako u ribolovu kod sebe nema dozvolu (članak 23. stavak 2.),
2. natjecatelj ako ulovljenu ribu ne čuva na način predviđen u članku 45. stavku 7. ovoga Zakona,
3. ribič ako na propisanom obrascu ovlašteniku ribolovnog prava ne dostavi podatke o količini i sastavu ulova (članak 66. stavak     2.).Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57