Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 29 Ispis E-mail

Članak 93.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Savez:
1. ako ne vodi upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu i/ili položenom ribočuvarskom ispitu (članak 19. točka 2.),
2. ako ne vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu za osobe koje su položile ribički ispit na temelju prethodnih propisa ili su položile kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, i/ili ako ne vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu za osobe koje su položile ribočuvarski ispit na temelju prethodnih propisa (članak 19. točka 4.),
3. ako izda dozvole za tekuću kalendarsku godinu ovlašteniku ribolovnog prava bez potvrđene gospodarske osnove i godišnjeg plana (članak 22. stavak 3.),
4. ako izda odobrenje za obavljanje natjecanja u športskom ribolovu izvan godišnjeg kalendara natjecanja (članak 45. stavak     3.),
5. ako sredstva od naknade za dozvolu ne koristi sukladno odredbi (članka 64. stavka 2. točke 2. i stavka 3.),
6. ako prikupljene podatke o športskom ribolovu na propisan način i u propisanom roku ne dostavi Ministarstvu (članak 66. stavak 4.),
(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 do 8.000,00 kuna i predsjednik Saveza.

Članak 94.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba ako ne postupi po rješenju   inspektora (članak 68. stavak 2., 3., 4., 5. i 6).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 12.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 95.

Ovlašćuje se ministar da utvrdi prekršaje i propiše novčane kazne u provedbenim propisima koje je ovlašten donijeti na temelju Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.).

 Članak 96.

(1) Gospodarske osnove donesene na temelju propisa koji su bili na snazi do donošenja Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.) kojima nije isteklo ili neće isteći rok, vrijede do kraja roka na koji su potvrđene, a nakon obavljene revizije trajno.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, odredbe gospodarskih osnova za područje rijeke Save od državne granice s Republikom BiH do državne granice sa SRJ, te za područje rijeke Dunav od državne granice s Republikom Mađarskom do državne granice sa SRJ, a koje se odnose na obavljanje gospodarskog ribolova, ovlaštenici ribolovnog prava moraju u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.) uskladiti s tim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.
(3) Ako na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni dođe do pomora riba većeg od jedne trećine ihtiomase procijenjene gospodarskom osnovom iz stavka 1. ovoga članka, mora se obaviti revizija važeće gospodarske osnove (članak 33. stavak 5.).
(4) Rješenja i ugovori o korištenju ribolovnih područja ili ribolovnih zona koja su izdana, odnosno ugovori koji su sklopljeni do dana primjene Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.) važe do donošenja rješenja i sklapanjaugovora u skladu s tim Zakonom.Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57