Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 12 Ispis E-mail

 

 Članak 26.

       Ugovor iz članka 25. stavka 12. određuje, uz ostalo, i veličinu i granice ribolovnog područja ili ribolovne zone, ciljeve        gospodarenja, uvjete kojih se ovlaštenik dužan pridržavati i mjere koje mora poduzimati radi unapređenja ribarstva.

Članak 27.

Ovlaštenik ribolovnog prava ne smije to pravo prenositi na drugu fizičku ili pravnu osobu.

Članak 28.

(1) Ministar može ovlašteniku ribolovnog prava rješenjem oduzeti ribolovno pravo na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni ako:
1. gospodari suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu,
2. ne provodi mjere predviđene ugovorom, gospodarskom osnovom ili godišnjim planom,
3. se zbog nezakonitog načina gospodarenja pogoršavaju hidrološka, fizikalno-kemijska i biološka svojstva ribolovne vode.
(2) Ovlaštenik ribolovnog prava iz stavka 1. ovoga članka kojemu je oduzeto ribolovno pravo ima pravo na povrat dokumentirano
     neiskorištenih materijalnih sredstava od novog ovlaštenika ribolovnog prava a koji je uložio u ribolovno područje ili ribolovnu
     zonu za koju mu je oduzeto ribolovno pravo.

Članak 29.

(1) U slučaju promjene namjene ribolovnog područja ili ribolovne zone ministar će rješenjem oduzeti ribolovno pravo na tom
     ribolovnom području ili u toj ribolovnoj zoni.
(2) Pod promjenom namjene iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se, pored ostalog, i proglašenje ribolovnog područja ili
     ribolovne zone:
1. zaštićenim dijelom prirode i/ili,
2. akumulacijom, jezerom i/ili tekućom vodom iz kojih se zahvaća voda za piće za javnu vodoopskrbu i/ili,
3. akumulacijom, jezerom i/ili tekućom vodom koji su rezervirani za javnu vodoopskrbu.
(3) Ovlaštenik ribolovnog prava kojemu je ribolovno pravo oduzeto na temelju stavka 1. ovoga članka ima pravo potraživati od novog korisnika naknadu neiskorištenih materijalnih sredstava koja je uložio u ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju mu je oduzeto ribolovno pravo

Članak 30.

(1) Na poplavljenom području vodotoka koji se izlio iz korita zabranjeno je obavljanje ribolova dok se voda ne povuče u korito.
(2) Ovlaštenik ribolovnog prava ima obvezu premjestiti ribu iz privremenih stajaćih voda koje su ostale nakon poplave u vodotok
      koji se izlio iz korita, ako to omogućavaju klimatski i geomorfološki uvjeti.
(3) Odredbe iz stavka 2. ovoga članka odnose se i na fizičke ili pravne osobe koje imaju povlasticu za gospodarski ribolov na tom
      ribolovnom području ili u toj ribolovnoj zoni.

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57