Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 13 Ispis E-mailČlanak 31.

 

      Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je ribarskoj inspekciji prijaviti svaki pomor riba na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni
       za koju je dobio ribolovno pravo.

Članak 33.

(1) Gospodarska osnova izrađuje se za ribolovno područje ili ribolovnu zonu i predstavlja temeljni dokument za gospodarenje
      pojedinim ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom.
(2) Ovlaštenik ribolovnog prava obavezan je u roku od godine dana nakon sklapanja ugovora o dodjeli ribolovnog prava dostaviti
      na potvrđivanje izrađenu gospodarsku osnovu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu, a do potvrđivanja gospodarske
      osnove dužan je u roku od 30 dana nakon sklapanja ugovora dostaviti na potvrđivanje godišnji plan koji će važiti do  
      potvrđivanja gospodarske osnove i godišnjeg plana.
(3) Troškove iz stavka 2. ovoga članka uplaćuju se na žiroračun ustanove iz članka 7. ovoga Zakona, a visina i način uplate
      troškova uređuje se posebnim ugovorom između ustanove i ovlaštenika ribolovnog prava.
(4) Gospodarska osnova vrijedi trajno uz trajni monitoring, a najkasnije do isteka roka od šest godina od dana potvrđivanja
      gospodarske osnove mora se obaviti revizija gospodarske osnove.
(5) U slučaju pomora riba, većeg od jedne trećine ihtiomase procijenjene gospodarskom osnovom, mora se obaviti revizija
     gospodarske osnove.
(6) Gospodarska osnova mora sadržavati:
1. podatke o ovlašteniku ribolovnog prava,
2. podatke o ribolovnom području ili ribolovnoj zoni,
3. rješenje i ugovor o dodjeli ribolovnog prava iz članka 25. stavka 11. i 12. ovoga Zakona,
4. osnovna hidrografska, fizikalno-kemijska i biološka obilježja ribolovnog područja,
5. vrste, količinu i zdravstveno stanje riba,
6. mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha te način provođenja tih mjera,
7. maksimalnu dnevnu i godišnju količinu dopuštenog ulova po vrstama riba, određenu na temelju veličine ribljeg fonda i godišnjeg
    prirasta riba,
8. vrijeme u kojem je dopušten lov riba i najmanju veličinu ribe ispod koje se ne smije loviti,
9. program poribljavanja (vrijeme, količinu i vrstu riba),
10. mjere za zaštitu posebnih staništa,
11. ekonomsku osnovu korištenja ribolovnog područja,
12. organizaciju ribočuvarske službe,
13. studiju utjecaja na okoliš u slučaju unosa vrsta ili podvrsta riba u ribolovne vode,
14. mjere zaštite i korištenja voda sukladno propisima o vodama,
15. vrste mamaca, stanje mamaca i maksimalno dopuštenu količinu mamaca kojima je dopušteno loviti ribu tijekom ribolova na
      određenoj ribolovnoj zoni.
(7) Način izrade gospodarske osnove i njenog provođenja propisuje ministar.

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57