Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 17 Ispis E-mail

 

 IV. AKVAKULTURA

Članak 46.

(1) Akvakulturom se mogu baviti fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje akvakulture i/ili ovlaštenik ribolovnog prava ako je akvakultura predviđena gospodarskom osnovom za ribolovno područje ili ribolovnu zonu na kojoj je dobio ribolovno pravo.
(2) Fizičke i pravne osobe smiju započeti obavljati djelatnost akvakulture:
1. ako imaju povlasticu za akvakulturu,
2. ako je fizička osoba ili fizička osoba u pravnoj osobi stručno osposobljena za akvakulturu ili ima djelatnike stručno osposobljene za akvakulturu.

Članak 47.

(1) Povlasticu za akvakulturu rješenjem daje Ministarstvo na temelju zahtjeva fizičke ili pravne osobe.
(2) Povlastica za akvakulturu, kao i zahtjev za izdavanje povlastice za akvakulturu mora sadržavati:
1. tvrtku obrtnika ili tvrtku pravne osobe kojoj se daje povlasticu za akvakulturu,
2. dopustivu godišnju kvotu hrane za uzgoj u hladnovodnim ribnjacima,
3. površinu ribnjaka, ograđenoga vodenog prostora ili volumen kaveza koji će se koristiti za akvakulturu,
4. vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koje će se uzgajati,
5. klasu, urudžbeni broj i datum odluke o davanju koncesije na vodama i ugovor o koncesiji za uzgoj riba i/ili drugih vodenih
     organizama u gospodarske svrhe u skladu s posebnim zakonom.
(3) Obrazac povlastice za akvakulturu propisuje ministar.
(4) Protiv rješenja kojim se povlastica za akvakulturu daje ili uskraćuje nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor.
(5) Zabranjeno je uzgajati vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u povlastici za akvakulturu.

Članak 48.

(1) Povlastica za akvakulturu prestaje vrijediti prestankom postojanja pravne osobe odnosno obrta i prestankom Ugovora o
       koncesiji za korištenje voda za uzgoj riba i/ili drugih vodenih organizama u gospodarske svrhe.
(2) Povlastica za akvakulturu oduzima se rješenjem Ministarstva ako se utvrdi da fizička ili pravna osoba uzgaja vrste riba i/ili
       drugih vodenih organizama koji nisu upisani u povlastici za akvakulturu ili da se ne pridržava propisanih uvjeta zaštite prirode.
(3) Protiv rješenja o oduzimanju povlastice iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 49.

(1) Ministarstvo vodi upisnik o izdanim povlasticama za akvakulturu.
(2) Oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim povlasticama za akvakulturu propisuje ministar.

Članak 50.

(1) Fizičke ili pravne osobe smiju uzgajati samo one vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koje su upisane u povlastici za
       akvakulturu.
(2) Povlastica za akvakulturu mora se nalaziti na uzgajalištu ili u sjedištu tvrtke.

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57