Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 18 Ispis E-mail

 

Članak 51


(1) Na ribolovnoj vodi na kojoj se riba uzgaja u kavezima ili unutar ograda zabranjeno je loviti ribe i obavljati druge radnje koje mogu ometati djelatnost akvakulture na udaljenosti manjoj od 50 metara od označenih granica koncesijom dodijeljene vodne površine.
(2) Na ribnjaku na kojem se obavlja djelatnost akvakulture zabranjeno je loviti ribu bez dopuštenja ovlaštenika povlastice za akvakulturu.
 

Članak 52.

(1) Osoba koja neposredno obavlja akvakulturu mora biti stručno osposobljena za obavljanje akvakulture.
(2) Stručna osposobljenost za obavljanje akvakulture dokazuje se uvjerenjem o položenom ispitu za akvakulturu.
(3) Uvjerenje o položenom ispitu za akvakulturu daje Ministarstvo osobi koja je položila ispit za akvakulturu prema Programu za polaganje ispita za akvakulturu.
(4) Ispite za akvakulturu provodi Povjerenstvo za ispite za akvakulturu koje imenuje ministar.
(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, uvjerenje o položenom ispitu za akvakulturu, bez obveze polaganja ispita za akvakulturu, dat će se osobi koja je na temelju propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona položila ispit za akvakulturu ili koja je položila kolegij ribarstva na VI. i VII. stupnju obrazovanja.
(6) Način polaganja ispita za akvakulturu, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ispitu za akvakulturu propisuje ministar.
(7) Ministar donosi Program za polaganje ispita za akvakulturu nakon prethodno pribavljenog mišljenja ministra nadležnog za zaštitu prirode te ministra za obrt malo i srednje poduzetništvo.
(8) Ministarstvo vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ispitu za akvakulturu.
(9) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ispitu za akvakulturu propisuje ministar.

Članak 53.

(1) Troškove polaganja ispita za akvakulturu snosi kandidat.
(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ministar.
(3) Članovi Povjerenstva za ispit za akvakulturu imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.
(4) Naknadu iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje ministar.

V. ZAŠTITA RIBA

Članak 54.

(1) Na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni ovlašteniku ribolovnog prava povremeno se može odobriti
      selektivni ribolov onih vrsta riba koje ugrožavaju druge vrste.
(2) Rješenje za selektivni ribolov na temelju zahtjeva ovlaštenika ribolovnog prava izdaje Ministarstvo uz suglasnost ministra
      nadležnog za zaštitu prirode.
(3) U rješenju za selektivni ribolov navest će se ribolovni alati i oprema te vrijeme i način na koji se smije obavljati ribolov iz
      stavka 1. ovoga članka.

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57