Početna Slatkovodno ribarstvo
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 3 Ispis E-mail

 

34. slatke vode (kopnene vode) jesu sve tekuće vode s njihovim plavnim područjima i svi drugi oblici stajaćih voda,
35. stavljanje u promet je prodavanje i/ili zamjenjivanje i/ili obavljanje bilo kojeg oblika trgovine ribom,
36. strane vrste riba (alohtone) jesu one vrste koje primarno ne obitavaju u određenoj ribolovnoj vodi,
37. ulov su ulovljeni i zadržani primjerci riba u športskom ribolovu i gospodarskom ribolovu,
38. zaštita riba je skup aktivnosti koje se poduzimaju radi očuvanja ribljeg fonda u skladu s principima sveobuhvatnog pristupa,
39. posebno stanište je dio ribolovne vode koji uživa posebnu zaštitu zbog svoje uloge u obnavljanju prirodnih populacija riba, a
      može biti mrjestilište, rastilište, hranilište, zimovalište ili migratorni put.

Ribolovne vode

Članak 3.

(1) Ribolovne vode jesu sve slatke vode u kojima žive slatkovodne vrste riba kojima se gospodari u svrhu športskog ili
     gospodarskog ribolova osim voda:
1.  u ribnjacima,
2.  u akumulacijama, jezerima i/ili tekućim vodama iz kojih se zahvaća voda za piće za koje su na temelju posebnog zakona
     donesene odluke o zaštiti izvorišta.
(2) U zaštićenim dijelovima prirode dopušten je ribolov i uzgoj sukladno Zakonu o zaštiti prirode na mjestima koja odredi
      nadležna  javna ustanova.
(3) Ribolovne vode su stajaćice i tekućice.
(4) Stajaćice su prirodna i umjetna jezera, bare i stari riječni rukavci koji nemaju vezu s tekućom vodom, a tekućice su sve
     ostale ribolovne vode.
(5) Športski ribolov na ribolovnim vodama može se obavljati pod uvjetima određenim ovim Zakonom i propisima donesenim na
      temelju njega.
(6) Iznimno, na umjetnim jezerima nastalim iskorištavanjem mineralnih sirovina koja su upisana u upisnik ribolovnih područja
     i zona  ministar može rješenjem dopustiti obavljanje ribolova protivno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih
     na temelju  njega, a kojima se reguliraju lovostaj za ribe, najmanja veličina riba i količina ulova riba.
(7) Rješenje iz stavka 6. ovoga članka za neku stajaćicu na temelju zahtjeva ovlaštenika ribolovnog prava donosi ministar uz
     suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja.

Članak 4.


(1) Ribolovne vode dijele se na ribolovna područja.
(2) Ribolovna područja dijele se na ribolovne zone.
(3) Granice ribolovnih područja i ribolovnih zona utvrđuje ministar, uz prethodno stručno mišljenje Hrvatskih voda.
(4) Granice ribolovnih voda u vodotocima koji utječu u more utvrdit će ministar.
(5) Granice ribolovnih područja i ribolovnih zona iz stavka 3. ovoga članka kojima se proteže državna granica, ministar utvrđuje
     uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova.
(6) Ministar može, radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, privremeno zabraniti obavljanje gospodarskog i
     športskog      ribolova na ribolovnim područjima i u ribolovnim zonama kojima se proteže državna granica, kao i u neposrednoj
     blizini objekata (mostovi, luke, pristaništa, riječni granični prijelazi i dr.).Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57