Početna Slatkovodno ribarstvo
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 4 Ispis E-mail

 

 Članak 5.

(1) Pojedine ribolovne vode ili njihovi dijelovi mogu se proglasiti posebnim staništima ako je to potrebno zbog bioloških
     razloga ili ako je mriješćenje riba u tim vodama od osobite gospodarske važnosti.
(2) U posebnim staništima zabranjen je ribolov.
(3) Posebna staništa određuje ministar uz pribavljeno mišljenje ustanove iz članka 7. ovoga Zakona koja je izradila gospodarsku
     osnovu i stručno mišljenje Hrvatskih voda. Upisnik ribolovnih područja i zona

Članak 6.

(1) O površini ribolovnih područja i ribolovnih zona, o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona, o količini i vrstama riba te o
     ovlaštenicima ribolovnog prava na ribolovnim područjima i u ribolovnim zonama vodi se Upisnik ribolovnih područja i ribolovnih
     zona.
(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo.
(3) Ovlaštenici ribolovnih prava dužni su dostaviti podatke za vođenje Upisnika iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu do kraja
      ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.
(4) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 7.

(1) Poslove u području slatkovodnog ribarstva obavljaju ustanove koje su registrirane za stručna i znanstvena istraživanja iz
     područja slatkovodnog ribarstva i/ili ekologije kopnenih voda (u daljnjem tekstu: ustanove).
(2) Ustanove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju osobito sljedeće poslove:
1. izrađuju gospodarske osnove,
2. izrađuju revizije gospodarskih osnova,
3. izrađuju stručne studije i procjene stanja ribljeg fonda te predlažu mjere za zaštitu riba i unaprjeđivanje ribolova (monitoring),
4. raščlanjuju podatke o akvakulturi te predlažu mjere za unaprjeđivanje akvakulture,
5. obavljaju kemijska istraživanja vode u ribnjacima i ribolovnim vodama,
6. obavljaju istraživanja na području primarne organske produkcije (bakterio-planktona, fitoplanktona i vodenog bilja) za potrebe
    ribarstva,
7. obavljaju istraživanja na području sekundarne organske produkcije (zooplanktona i faune dna) za potrebe ribarstva,
8. obavljaju istraživanja utjecaja unošenja ribljih vrsta u ribolovne vode (introdukcija i reintrodukcija),
9. obavljaju istraživanja uzgoja autohtonih i alohtonih vrsta riba.
(3) Radi praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu ustanove iz stavka 1. ovoga članka dužne su o obavljanju poslova iz svoje
     djelatnosti najmanje jednom godišnje izvješćivati Ministarstvo.
(4) Popis ustanova koje obavljaju poslove iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57