Početna Slatkovodno ribarstvo
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 5 Ispis E-mail

 

 Članak 8.

(1) Ribolov se dijeli na gospodarski ribolov i športski ribolov.
(2) Gospodarski ribolov smije se obavljati samo na području rijeke Dunav od državne granice s Republikom Mađarskom do kraja
     državne granice sa Srbijom i Crnom Gorom, te na području rijeke Save od državne granice s Republikom Bosnom i
     Hercegovinom do državne granice sa Srbijom i Crnom Gorom.
(3) Granice područja iz stavka 2. ovoga članka utvrdit će naredbom ministar.
(4) Broj povlastica za gospodarski ribolov, količinu ribolovnih alata i opreme po povlastici, te količinu i vrstu ulova po povlastici,
      utvrdit će naredbom ministar, na temelju mišljenja ustanove iz članka 7. ovoga Zakona koja je izradila gospodarsku osnovu.
(5) Količina dopuštenog ulova iz područja iz stavka 2. ovoga članka smije iznositi do 50% količine dopuštenog ulova određenog
     gospodarskom osnovom.
(6) Za obavljanje ribolova plaća se naknada.

II. GOSPODARSKI RIBOLOV

Članak 9.

(1) Gospodarski ribolov mogu obavljati fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje gospodarskog ribolova.
(2) Fizičke i pravne osobe smiju započeti obavljati djelatnost gospodarskog ribolova:
1. ako imaju povlasticu za gospodarski ribolov,
2. ako je fizička osoba ili fizička osoba u pravnoj osobi stručno osposobljena za gospodarski ribolov ili ima djelatnike stručno
    osposobljene za gospodarski ribolov,
3. ako ribolovni alati i oprema za gospodarski ribolov upisani u povlastici imaju konstrukcijsko-tehnička obilježja sukladna
    odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

                                                                                                 Članak 10.

(1) Povlasticu za gospodarski ribolov na temelju zahtjeva rješenjem daje Ministarstvo.
(2) Povlastica za gospodarski ribolov, kao i zahtjev za izdavanje povlastice mora sadržavati:
1. tvrtku obrtnika ili tvrtku pravne osobe kojima se daje povlastica za gospodarski ribolov,
2. naznaku dijela ribolovnog područja i/ili ribolovne zone u kojoj će obavljati gospodarski ribolov,
3. vrstu i broj ribolovnih alata i opreme kojima će obavljati gospodarski ribolov,

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57