Početna Slatkovodno ribarstvo
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 6 Ispis E-mail

 

Članak 10.

(1) Povlasticu za gospodarski ribolov na temelju zahtjeva rješenjem daje Ministarstvo.
(2) Povlastica za gospodarski ribolov, kao i zahtjev za izdavanje povlastice mora sadržavati:
1. tvrtku obrtnika ili tvrtku pravne osobe kojima se daje povlastica za gospodarski ribolov,
2. naznaku dijela ribolovnog područja i/ili ribolovne zone u kojoj će obavljati gospodarski ribolov,
3. vrstu i broj ribolovnih alata i opreme kojima će obavljati gospodarski ribolov,
4. ime ili registarsku oznaku plovila kojim će obavljati gospodarski ribolov.
(3) Obrazac i postupak davanja povlastice za gospodarski ribolov pravilnikom propisuje ministar.
(4) Povlastica za gospodarski ribolov daje se na temelju javnog natječaja.
(5) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje povlastica za gospodarski ribolov donosi ministar.
(6) Uvjete natječaja za davanje povlastica za gospodarski ribolov propisuje ministar.
(7) Postupak javnog natječaja za davanje povlastica za gospodarski ribolov provodi Povjerenstvo za povlastice koje imenuje
     ministar.
(8) Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka daje ministru prijedlog za davanje povlastica iz stavka 4. ovoga članka.
(9) Protiv rješenja kojim se povlastica daje ili uskraćuje nije dopuštena žalba ali može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje
     upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.
(10) Prednost na javnom natječaju za davanje povlastica za gospodarski ribolov imaju hrvatski branitelji i invalidi Domovinskog
       rata.
(11) Obavijest o davanju povlastice za gospodarski ribolov obvezatno se dostavlja ovlašteniku ribolovnog prava za ribolovno
        područje ili zonu obuhvaćenu povlasticom za gospodarski ribolov.

Članak 11.

(1) Povlastica za gospodarski ribolov nije prenosiva.
(2) Povlastica za gospodarski ribolov oduzet će se rješenjem Ministarstva:
1. ako se utvrdi da fizička ili pravna osoba kojoj je dana povlastica za gospodarski ribolov nema propisane alate ili opremu za ribolov,
2. ako se utvrdi da fizička ili pravna osoba kojoj je dana povlastica za gospodarski ribolov sama nije stručno osposobljena za
    gospodarski ribolov ili ako nema zaposlene djelatnike stručno osposobljene za gospodarski ribolov,
4. ako se utvrdi da je strana fizička ili pravna osoba u cijelosti ili dijelom vlasnik domaće pravne osobe kojoj je dana povlastica za
    gospodarski ribolov,
5. ako se utvrdi da ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova ne plaća naknadu za obavljanje gospodarskog
    ribolova.
(3) Protiv rješenja o oduzimanju povlastice iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor.
     Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.
(4) Povlastica za gospodarski ribolov prestaje vrijediti prestankom postojanja pravne osobe ili smrću fizičke osobe.

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57