Početna Zaštita riba
Zakon o zaštiti riba - Stranica 3 Ispis E-mail

 

Članak 4.

   (1) Ribe se mjere po dužini od početka usta do kraja sklopljene repne peraje.
  
   (2) Svi primjerci riba ulovljeni za vrijeme lovostaja određenog člankom 2. ove Naredbe kao i svi primjerci riba
         ulovljeni ispod  najmanje veličine određene člankom 3. ove Naredbe moraju se odmah osloboditi i vratiti
         neoštećeni u stanište.

   (3) Nedoraslim ribama smatraju se svi razvojni oblici riba koji su ispod veličina propisanih ovom Naredbom.

         III. NAKNADA ŠTETE

    Članak 5.

  (1) Određuje se visina naknade štete koju fizička ili pravna osoba nanese ovlašteniku ribolovnog prava na ribolovnom
        području ili ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo povredom odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu
        i podzakonskih  propisa donesenih na temelju njega.

  (2) Šteta u smislu ove Naredbe podrazumijeva štetu koja je nanesena doraslim i nedoraslim ribama.

    Članak 6.

  (1) Visina naknade štete za dorasle i nedorasle ribe određuje se tako da se količina ribe (masa u kilogramima)
        određene vrste  ribe na kojoj je učinjena šteta obračuna po cijeni jednog (1) kilograma za tu vrstu ribe i
        pomnoži s koeficijentom za tu vrstu  ribe.

  (2) U slučaju da je šteta počinjena na vrsti ribe koja nije obuhvaćena ovom Naredbom, kao osnovica za
        izračunavanje tržišne cijene uzima se tržišna cijena šarana za ciprinidne i ostale vrste riba, te tržišna cijena
        kalifornijske pastrve za salmonidne  vrste riba.

 

Članak 6.

  (1) Visina naknade štete za dorasle i nedorasle ribe određuje se tako da se količina ribe (masa u kilogramima)
        određene vrste  ribe na kojoj je učinjena šteta obračuna po cijeni jednog (1) kilograma za tu vrstu ribe i
        pomnoži s koeficijentom za tu vrstu  ribe.

  (2) U slučaju da je šteta počinjena na vrsti ribe koja nije obuhvaćena ovom Naredbom, kao osnovica za
        izračunavanje tržišne cijene uzima se tržišna cijena šarana za ciprinidne i ostale vrste riba, te tržišna cijena
        kalifornijske pastrve za salmonidne  vrste riba.

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 12:08