Početna Zaštita riba
Zakon o zaštiti riba - Stranica 5 Ispis E-mail

 

Članak 9.

       Visina naknade štete koja je nastala kao posljedica radnji iz članka 57. stavka 1. točke 3., 5., 8., 11. i 12.,
       članka 59. stavka    2. te članka 61. stavaka 3. i 4. Zakona o slatkovodnom ribarstvu određuje se sukladno
       članku 2. ove Naredbe i uvećava se:
      
       – 2 (dva) puta za dorasle ribe;
       – 5 (pet) puta za nedorasle ribe.

       Članak 10.

         Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o lovostaju i najmanjoj veličini pojedinih
         vrsta riba ispod  koje se ne smiju loviti, prerađivati niti stavljati u promet (»Narodne novine«, br. 3/03) i
         Pravilnik o određivanju visine  naknade štete nanesene ribama (»Narodne novine«, br. 149/02).

 Članak 11.

     Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/33

Urbroj: 525-01-05-1

Zagreb, 15. lipnja 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

Narodne novine br.: 82
6. 7. 2005.

 
Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 12:08