Početna Športski ribolov
Pravilnik o športskom ribolovu - Stranica 2 Ispis E-mail

3. Podaci o gospodarskoj osnovi:
– ribolovno područje i ribolovna zona;
– ovlaštenik ribolovnog prava;
– klasa, urbroj i datum rješenja o potvrđivanju gospodarske osnove;

4. Podaci o godišnjem planu:
– ribolovno područje i ribolovna zona;
– ovlaštenik ribolovnog prava;
– klasa, urbroj i datum odluke o potvrđivanju godišnjeg plana

Članak 3.

Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je dostaviti podatke potreb­ne za vođenje Upisnika 1. iz članka 2. ovog Pravilnika Ministarstvu do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

II. IZRADA GOSPODARSKE OSNOVE I GODIŠNJEG PLANA U SLATKOVOD­NOM RIBARSTVU

Članak 4.

(1) Gospodarska osnova mora sadržavati:
1. Podatke o ovlašteniku ribolovnog prava:
– naziv i sjedište pravne osobe;
– ime, prezime i prebivalište fizičke osobe;
– dokaz o statusu fizičke ili pravne osobe;
– broj telefona, telefaksa i e-mail adresu fizičke ili pravne osobe.
2. Podatke o ribolovnom području ili ribolovnoj zoni:
– naziv ribolovnog područja i/ili ribolovne zone za koju je ovlaštenik ribolovnog prava dobio ribolovno pravo;
– popis ribolovnih voda s njihovim nazivima i priloženom zem­ljopisnom kartom na kojoj su iste označene.
3. Preslik rješenja i ugovora o dodjeli ribolovnog prava.
4. Osnovna fiziografska obilježja ribolovnih voda:
– dužina, širina i površina ribolovnih voda (za tekućice);
– dubina i površina ribolovnih voda (za stajaćice);
– osnovna obilježja klime ribolovnog područja i/ili ribolovne zone.
5. Osnovna fizikalno-kemijska obilježja ribolovnih voda kao što su: boja; miris; temperatura (°C); prozirnost (m); pH; kisik (O2); slobodna ugljična kiselina (CO2) alkalinitet, utrošak KMnO4, ukupni dušik; kalcij, magnezij, nitrati; amonijak; fosfati.
6. Osnovna biološka obilježja ribolovnih voda s posebnim osvrtom na:
– sastav i zastupljenost pojedinih vrsta makrofita kao postotak (%) pokrovnosti istraživane vode;
– dominantne vrste i biomasa fitoplanktona;
– dominantne vrste i biomasa zooplanktona;
– makrozoobentos – biomasa, sastav i zastupljenost pojedinih vrsta;
– ostale važnije životinjske vrste istraživanih voda koje imaju utjecaj na riblji fond (rakovi, vodozemci, gmazovi, ptice, sisavci).
7. Osnovna obilježja ihtiofaune ribolovnih voda s naglaskom na:
– kvalitativno-kvantitativni sastav ihtiopopulacija (sistematizirano prema redovima, porodicama itd.), s postotnim udjelom zastupljenosti pojedinih vrsta u porodicama/rodovima, odnosno masenim udjelom pojedine vrste u ukupnoj ihtiomasi;
– procjenu godišnjeg prirasta ekonomski važnih vrsta u ribolov­nim vodama, izražen u kg/ha.
8. Higijensko-sanitarne uvjete i ocjenu zdravstvenog stanja ihtiofaune ribolovnih voda.
9. Mjere zaštite i održivog gospodarenja ribljim zalihama, način provođenja tih mjera, što uključuje:
– organizaciju ribočuvarske službe (broj ribočuvara s osnovnim planom čuvanja voda, opseg područja djelovanja ribočuvarskesluž­be i broj izlazaka za svaku ribolovnu vodu i plan edukacije ribočuvara);
– praćenje incidentalnog onečišćenja voda, oboljenja, neobič­nog ponašanja ribe i ugibanja ribe, kao i osnovne upute o načinu uzorkovanja vode, mjerenju kisika, te načinu uzimanja uzoraka ribe i slanja na pretrage (transport);
– planiranje i organizaciju premještanja ribe nakon poplava;
– planiranje i organizaciju uzgoja ribe za poribljavanje, sukladno odredbama članka 32. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst) – u daljnjem tekstu: Zakona;
– planiranje selektivnog izlova onih vrsta riba koje ugrožavaju druge vrste, temeljem članka 54. Zakona.Ažurirano Srijeda, 09 Studeni 2011 11:51