Početna Športski ribolov
Pravilnik o športskom ribolovu - Stranica 3 Ispis E-mail

10. Količinu dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova ribe, uključivo:
– ukupnu količinu dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova po vrstama;
– količinu dozvoljenog ulova temeljenog na godišnjem prirastu za svaku ribolovnu vodu.
11. Program poribljavanja treba obuhvatiti:
– količine i vrste riba po uzrasnim kategorijama za svaku ribolovnu vodu određene na temelju biološkog potencijala;
– vrijeme poribljavanja za pojedinu ribolovnu vodu;
– plan vlastite proizvodnje i/ili nabavke ribe kod uzgajivača riba;
– upute ovlašteniku ribolovnog prava o načinu transporta i poribljavanja.
12. Mjere zaštite posebnih staništa trebaju uključiti:
– popis posebnih staništa uz prilog dokumenta o proglašenju koja se nalaze na pojedinom ribolovnom području i/ili ribolovnoj zoni za koju se izrađuje gospodarska osnova;
– posebne mjere zaštite posebnih staništa.
13. Ekonomsku osnovu korištenja ribolovnog područja i/ili ribolovne zone temeljenu na:
– predvidivom broju ribiča na ribolovnom području i/ili ribolovnoj zoni;
– ukupnom prihodu ovlaštenika ribolovnog prava;
– predvidivim ukupnim rashodima ovlaštenika ribolovnog prava.

Članak 5.

(1) Plan uzorkovanja uključuje broj i vrstu ribolovnih alata, te vrijeme i izlovnu površinu u odnosu na ukupnu površinu istraživanog područja i/ili zone.
(2) Pri izboru mjesta i vremena uzorkovanja treba posebno uvažavati raznolikost tipova staništa na pojedinom području istraživanja kao i sezonske specifičnosti tijekom cjelogodišnjeg uzorkovanja.
(3) Prilikom uzorkovanja makrofita potrebno je opisati staništa i osnovne vrste, te postotak prekrivenosti istraživanog područja vodenim biljem.
(4) Uzorkovanje riba obavlja se elektroagregatom istosmjerne struje, mrežama stajaćicama, povlačenim mrežama i vršama te alatima športskog ribolova i to iz vode, s obale, kao i iz plovila.
(5) Uzorkovanje i obradu podataka obavlja se prema standardnim metodama u ribarstvu (Standard MethodsfortheExamination of  Water and Wastewater (1998) ur. Mary A. H. Franson; »Fisheriestechniques« (1996) ur. Brian R. Murphy.

Članak 6.

(1) Za sve istraživane vode treba navesti Shannon-Wienerov indeks raznolikosti ihtiofaune, koji je izveden na osnovi brojnosti.

(2) Za procjenu biomase riba na tekućicama koristi se Zippinova metoda višestrukog izlova kao i njene modifikacije, te modele predviđanja prinosa riba u rijekama različitih dužina.
(3) Za procjenu biomase na stajaćicama, uz standardne analitičke postupke, koriste se korelacijske metode, Yenkinsova regresija, korelacija biomase s primarnom produkcijom kao i analiza populacijskih struktura i prinosa.

Članak 7.

(1) Revizija gospodarske osnove mora obuhvatiti:
      – osnovna obilježja ihtiofaune;
      – mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha;
      – količinu dopuštenog ulova ribe.
(2) Ukoliko je tijekom razdoblja važenja gospodarske osnove došlo do promjena u elementima gospodarske osnove iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, mora se obaviti revizija za te elemente.
(2)reviziju gospodarske osnove izrađuju ustanove iz članka 7. Zakona na temelju podataka dobivenih trajnim monitoringom ribljeg fonda.

Članak 8.

(1) Godišnji plan izrađuje ovlaštenik ribolovnog prava na temelju potvrđene gospodarske osnove čiji su sastavni dio i upute za izradu godišnjeg plana ovlaštenika ribolovnog prava.
(2) Godišnji plan mora sadržavati elemente propisane odred­bom članka 35. stavka 3. Zakona.Ažurirano Srijeda, 09 Studeni 2011 11:51