Početna Športski ribolov
Pravilnik o športskom ribolovu - Stranica 4 Ispis E-mail


III. Program za polaganje stručnog ispita za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom i upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom

Članak 9.

(1) Program za polaganje stručnog ispita za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom (u daljnjem tekstu: Program) obuhvaća sljedeće teme:
      1. Zakon o slatkovodnom ribarstvu i podzakonski propisi;
      2. Osnove biologije i ekologije kopnenih voda;
      3. Ribe slatkih voda Republike Hrvatske;
      4. Zaštita riba, staništa i voda;
      5. Utjecaj alohtonih vrsta riba na riblji fond ribolovnih područja ili ribolovnih zona;
      6. Izrada godišnjeg plana;
      7. Načela poribljavanja ribolovnih voda.
(2) Okvirni sadržaji iz tema navedenih u stavku 1. ovoga članka osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na provjeri znanja.
(3) Stručni ispit za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom (u daljnjem tekstu: stručni ispit) polaže se pismeno ili usmeno.

Članak 10.

(1) Stručni ispit organizira i održava Ministarstvo.
(2) Stručni ispit se polaže pred Povjerenstvom za stručne ispite (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo 1.) koje imenuje ministar.
(3) Rokove za polaganje stručnog ispita određuje predsjednik Povjerenstva 1.
(4) Ispitu može pristupiti osoba koja mora imati najmanje srednju stručnu spremu.

Članak 11.

(1) Kandidat za polaganje stručnog ispita podnosi prijavu Povjerenstvu 1.
(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
      – ime i prezime kandidata,
      – adresu prebivališta,
      – broj osobne iskaznice kandidata,
      – datum i mjesto rođenja,
      – dokaz o srednjoj stručnoj spremi,
      – dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje stručnog ispita.
(3) Kandidat mora nakon dostavljene prijave biti obaviješten o obveznoj stručnoj literaturi za polaganje ispita.

Članak 12.

(1) Predsjednik, članovi i tajnik Povjerenstva 1. imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.
(2) Troškove organizacije i provođenja ispita snosi kandidat.
(3) Na ispitu mora biti nazočno najmanje tri člana Povjerenstva 1.
(4) Naknada iz stavka 1. ovoga članka određuje se po kandidatu, a utvrđuje se posebnim rješenjem ministra.

Članak 13.

(1) Za kandidata koji neopravdano odustane od započetog polaganja ispita, smatra se da nije položio ispit.
(2) O tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno, a u zapisnik se unose svi podaci od značaja za tijek ispita kao i ocjena.
(3) Zapisnik vodi tajnik Povjerenstva 1.
(4) Zapisnik potpisuje predsjednik i tajnik Povjerenstva 1.
(5) Ukupna ocjena uspjeha ispita je »položio« ili »nije položio«.
(6) Kandidat se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pokazao zadovoljavajuće znanje ispitnog gradiva.Ažurirano Srijeda, 09 Studeni 2011 11:51