Početna Športski ribolov
Pravilnik o športskom ribolovu - Stranica 6 Ispis E-mail

Članak 20.

(1) Hrvatski športsko-ribolovni savez (u daljnjem tekstu: Savez) izdaje Priručnik za športski ribolov kao stručnu literaturu za pripremanje ispita.
(2) Ispite organizira i održava Savez.
(3) Ispit se polaže pred Povjerenstvom za ribičke ispite (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo 2.), koje na prijedlog Saveza imenuje ministar.
(4) Rokove za polaganje ispita određuje predsjednik Povjerenstva 2.

Članak 21.

(1) Kandidat koji želi polagati ispit podnosi pismenu prijavu nadležnom županijskom savezu športsko-ribolovnih udruga (u daljnjem  tekstu: županijski savez ŠRU) ili Savezu ako na toj županiji ne postoji imenovano Povjerenstvo 2.
(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
      – ime i prezime kandidata,
      – broj osobne iskaznice ili broj putovnice kandidata,
      – datum i mjesto rođenja.

Članak 22.

(1) Na ribičkom ispitu mora biti nazočno najmanje tri člana Povjerenstva 2.
(2) Cijena ribičkog ispita po kandidatu iznosi 150,00 kuna.
(3) Iznos iz stavka 2. ovoga članka kandidat uplaćuje na račun nadležnog županijskog saveza ŠRU ili račun Saveza ako ne postoji  nadležni županijski savez ŠRU u mjestu gdje kandidat polaže ribički ispit.
(4) Županijski savez ŠRU dužan je izdati potvrde o uplati kandidatima, isplatiti naknade nadležnom županijskom Povjerenstvu za  ribičke ispite te nadoknaditi druge administrativne troškove i troškove održavanja ribičkih ispita.
(5) Nazočni članovi Povjerenstva imaju pravo na isplatu dnevnice u visini neoporezivog iznosa dnevnice Saveza, naknadu za ribički ispit u istom iznosu, te na naknadu putnih troškova osobnim automobilom u visini neoporezivog iznosa kilometraže kao i  naknadu ostalih putnih troškova (autoput i sl.).


Članak 23.

(1) O tijeku polaganja ribičkog ispita tajnik Povjerenstva 2. vodi zapisnik za svakog kandidata u koji se unose svi podaci od značaja za tijek ispita kao i ocjena, te se isti pohranjuje u nadležnom županijskom savezu ŠRU.
(2) Tajnik Povjerenstva 2. upisuje kandidate koji su položili ispit u obrazac Upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu, koji se dostavlja Savezu na daljnju obradu.
(3) Zapisnik potpisuju predsjednik i tajnik Povjerenstva 2.
(4) Za kandidata koji neopravdano odustane od započetog polaganja ispita, smatra se da nije položio ispit.
(5) Ukupna ocjena uspjeha ispita je »položio« ili »nije položio«.
(6) Kandidat se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pokazao zadovoljavajuće znanje ispitnog gradiva

Članak 24.

(1) O položenom ispitu svakom kandidatu Savez izdaje Uvjerenje na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni       dio (Prilog 4.).
(2) Obrazac Uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka sastoji se jed­nog lista punijeg papira dimenzija 7 x 10,5 cm.
(3) Prednja i zadnja stranica obrasca Uvjerenja tonirane su u zelenoj boji.
(4) Grb Saveza na obrascu Uvjerenja otisnut je u boji.
(5) Podaci u obrascu Uvjerenja ispunjavaju se kompjutorski, pisaćim strojem ili rukom velikim tiskanim slovima.Ažurirano Srijeda, 09 Studeni 2011 11:51