Zakon o zaštiti riba Ispis

 


 

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA


Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. te članka 63. stavka 2. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi NAREDBU O ZAŠTITI RIBA U SLATKOVODNOM RIBARSTVU


Članak 1.

  Ovom Naredbom određuje se:
  1. lovostaj za pojedine vrste riba za vrijeme kojeg se ribe ne smiju loviti, zadržavati, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti,
      skladištiti, prodavati, prerađivati, izlagati ili stavljati u promet;
  2. najmanja veličina pojedinih vrsta riba ispod koje se ribe ne smiju smiju loviti, zadržavati, prekrcavati, iskrcavati,
      prevoziti, skladištiti, prodavati, prerađivati, izlagati ili stavljati u promet;
  3. visina naknade štete koju fizička ili pravna osoba nanese ovlašteniku ribolovnog prava na ribolovnom području ili
      ribolovnoj  zoni za koju je dobio ribolovno pravo povredom odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu i podzakonskih
      propisa donesenih  na temelju njega.

   I. LOVOSTAJ

   Članak 2.

   (1) Određuje se lovostaj za:

  1. potočnu pastrvu (Salmotrutta m. fario L.):
      – u Kupi, Kupici, Čabranki, u vodama Žumberka i sjeverno od Save od 1. listopada do 31. ožujka;
      – u ostalim ribolovnim vodama od 1. listopada do 28/29. veljače;
  2. jezersku pastrvu (Salmotrutta m. lacustris L.) od 1. listopada do 28/29. veljače;
  3. mekousnu pastrvu solinku (SalmothymusobtusirostrissalonitanaHeck.)
      – u Jadru i Vrlici od 1. listopada do 31. svibnja;
 4. mekousnu pastrvu zloustu (SalmothymusobtusirostriskrkensisKaraman)
      – u Krki od 1. listopada do 31. svibnja;
  5. mladicu (Huchohucho L.) od 16. veljače do 30. rujna;
  6. glavaticu (Salmomarmoratus L.) od 16. veljače do 30. rujna;
  7. lipljana (Thymallusthymallus L.):
      – u Kupi i Kupici od 16. listopada do 15. svibnja;
      – u ostalim ribolovnim vodama od 1. siječnja do 15. svibnja;
  8. štuku (Esoxlucius L.):
      – u svim ribolovnim vodama osim u stalnim staništima u kojima obitavaju sve vrste pastrva, te mladica, glavatica
         i lipljan od 1.veljače do 31. ožujka;
  9. smuđa (Stizostedionlucioperca L.) od 1. ožujka do 31. svib­nja;
10. šarana (Cyprinuscarpio L.) od 1. travnja do 31. svibnja;
11. soma (Silurusglanis L.) od 16. travnja do 15. lipnja;
12. kečigu (Acipenserruthenus L.) od 1. ožujka do 31. svibnja;
13. bolena (Aspiusaspius L.) od 1. travnja do 31. svibnja u Dunavcima: Poretak, Ostrovski, Vučedolski, Opatovački
      i Renovski;
14. jeza (Leuciscusidus L.) od 1. svibnja do 31. svibnja u Dunavcima: Poretak, Ostrovski, Vučedolski, Opatovački i
      Renovski.

 


 

 

 2) Odredba točke 11. stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na soma (Silurusglanis L.) u rijeci Dunav.

II. NAJMANJA VELIČINA

  Članak 3.

  Određuje se najmanja veličina za:
  1. potočnu pastrvu (Salmotrutta m. fario L.) u Gackoj      50 cm,
    – u ostalim ribolovnim vodama                                        30 cm;
2. jezersku pastrvu (Salmotrutta m. lacustris L.)  40 cm;
 
 3.mekousnu pastrvu solinku (Salmothymus obtusirostrissalonitanaHeck.)  30 cm;
 
 4. mekousnu pastrvu zloustu (Salmothymus obtusirostriskrkensisKaraman) 30 cm;
 
 5. kalifornijsku pastrvu (Onchorhynchusmykiss Walbaum)  30 cm; 
 

 
 6. mladicu (Huchohucho L.)     80 cm;
 
 7. glavaticu (Salmomarmoratus L.)    70 cm;
 
 8. lipljana (Thymallusthymallus L.)     30 cm;
     lipljana (Thymallusthymallus L.) u Kupi i Kupici     32 cm;
 
 9. linjaka (Tincatinca L.)   20 cm;

 10.  mrenu (Barbusbarbus L.)    28 cm;
 
 11.  štuku (Esoxlucius L.)           40 cm;

 12.  smuđa (Stizostedionlucioperca L.)     40 cm;

13.  šarana (Cyprinuscarpio L.)                40 cm;

 14.  soma (Silurusglanis L.)                       60 cm;

 15.  kečigu (Acipenserruthenus L.)           40 cm;

 16.  bolena (Aspiusaspius L.) u Dunavcima:
        Poretak, Ostrovski, Vučedolski, Opatovački i Renovski         40 cm;

 17.  jeza (Leuciscusidus L.) u Dunavcima: Poretak,
        Ostrovski, Vučedolski, Opatovački i Renovski             25 cm.

 

 


 

Članak 4.

   (1) Ribe se mjere po dužini od početka usta do kraja sklopljene repne peraje.
  
   (2) Svi primjerci riba ulovljeni za vrijeme lovostaja određenog člankom 2. ove Naredbe kao i svi primjerci riba
         ulovljeni ispod  najmanje veličine određene člankom 3. ove Naredbe moraju se odmah osloboditi i vratiti
         neoštećeni u stanište.

   (3) Nedoraslim ribama smatraju se svi razvojni oblici riba koji su ispod veličina propisanih ovom Naredbom.

         III. NAKNADA ŠTETE

    Članak 5.

  (1) Određuje se visina naknade štete koju fizička ili pravna osoba nanese ovlašteniku ribolovnog prava na ribolovnom
        području ili ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo povredom odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu
        i podzakonskih  propisa donesenih na temelju njega.

  (2) Šteta u smislu ove Naredbe podrazumijeva štetu koja je nanesena doraslim i nedoraslim ribama.

    Članak 6.

  (1) Visina naknade štete za dorasle i nedorasle ribe određuje se tako da se količina ribe (masa u kilogramima)
        određene vrste  ribe na kojoj je učinjena šteta obračuna po cijeni jednog (1) kilograma za tu vrstu ribe i
        pomnoži s koeficijentom za tu vrstu  ribe.

  (2) U slučaju da je šteta počinjena na vrsti ribe koja nije obuhvaćena ovom Naredbom, kao osnovica za
        izračunavanje tržišne cijene uzima se tržišna cijena šarana za ciprinidne i ostale vrste riba, te tržišna cijena
        kalifornijske pastrve za salmonidne  vrste riba.

 

Članak 6.

  (1) Visina naknade štete za dorasle i nedorasle ribe određuje se tako da se količina ribe (masa u kilogramima)
        određene vrste  ribe na kojoj je učinjena šteta obračuna po cijeni jednog (1) kilograma za tu vrstu ribe i
        pomnoži s koeficijentom za tu vrstu  ribe.

  (2) U slučaju da je šteta počinjena na vrsti ribe koja nije obuhvaćena ovom Naredbom, kao osnovica za
        izračunavanje tržišne cijene uzima se tržišna cijena šarana za ciprinidne i ostale vrste riba, te tržišna cijena
        kalifornijske pastrve za salmonidne  vrste riba.

 


 

Članak 7.

  Određuje se cijena jednog (1) kilograma ribe u iznosu od:

1. šaran (Cyprinuscarpio L.) 25,00 kn
2. som (Silurusglanis L.) 40,00 kn
3. linjak (Tincatinca L.) 30,00 kn
4. mrena (Barbusbarbus L.)  20,00 kn
5. smuđ (Stizostedionlucioperca L.)  50,00 kn
6. štuka (Esoxlucius L.)  40,00 kn
7. potočna pastrva (Salmotrutta m. fario L.)  40,00 kn
8. kalifornijska pastrva (OnchorhynchusmykissWalbaum)  20,00 kn 
9. jezerska pastrva (Salmotrutta m. lacustris)  25,00 kn 
10. mekousna pastrva solinka 
     (Salmothymus obtusirostrissalonitanaHeck) 
150,00 kn 

11. mekousna pastrva zlousta 
     (Salmothymus obtusirostriskrkensisKaraman)

150,00 kn 
12. lipljan (Thymallusthymallus L.)  50,00 kn 
13. mladica (Huchohucho L.)  100,00 kn 
14. glavatica (Salmomarmoratus L.)  100,00 kn 
15. kečiga (Acipenserruthenus L.)  40,00 kn 
16. bolen (Aspiusaspius L.)  15,00 kn 
17. jez (Leuciscusidus L.)  15,00 kn 
   
   
   

Članak 8.

  (1) Određuju se koeficijenti za dorasle ribe:

   1. koeficijent 5 za šarana (Cyprinuscarpio L.), soma (Silurusglanis L.), linjaka (Tincatinca L.), mrenu
       (Barbusbarbus L.), kečigu  (Acipenserruthenus L.), smuđa (Stizostedionlucioperca L.), štuku (Esoxlucius L.),
       bolena  (Aspiusaspius L.) i jeza  (Leuciscusidus L.);
   2. koeficijent 10 za potočnu pastrvu (Salmotrutta m. fario L.); kalifornijsku pastrvu (OnchorhynchusmykissWalbaum),
       jezersku   pastrvu (Salmotrutta m. lacustris), mekousnu pastrvu solinku (SalmothymusobtusirostrissalonitanaHeck),
       mekousnu pastrvu        zloustu (SalmothymusobtusirostriskrkensisKaraman) i lipljana (Thymallusthymallus L.);
   3. koeficijent 15 za mladicu (Huchohucho L.), glavaticu (Salmomarmoratus L.), mekousnu pastrvu solinku
       (SalmothymusobtusirostrissalonitanaHeck) i mekousnu pastrvu zloustu (SalmothymusobtusirostriskrkensisKaraman).

  (2) Određuju se koeficijenti za nedorasle ribe:

    1. koeficijent 8 za šarana (Cyprinuscarpio L.), soma (Silurusglanis L.), linjaka (Tincatinca L.), mrenu (Barbusbarbus L.),
        bolena  (Aspiusaspius L.) i jeza (Leuciscusidus L.);
    2. koeficijent 12 za kečigu (Acipenserruthenus L.), smuđa (Stizostedionlucioperca L.), štuku (Esoxlucius L.);
    3. koeficijent 16 za sve vrste pastrva i lipljana (Thymallusthymallus L.);
    4. koeficijent 24 za mladicu (Huchohucho L.), glavaticu (Salmomarmoratus L.), mekousnu pastrvu solinku
        (SalmothymusobtusirostrissalanitanaHeck) i mekousnu pastrvu zloustu (SalmothymusobtusirostriskrkensisKaraman).

 

 


 

Članak 9.

       Visina naknade štete koja je nastala kao posljedica radnji iz članka 57. stavka 1. točke 3., 5., 8., 11. i 12.,
       članka 59. stavka    2. te članka 61. stavaka 3. i 4. Zakona o slatkovodnom ribarstvu određuje se sukladno
       članku 2. ove Naredbe i uvećava se:
      
       – 2 (dva) puta za dorasle ribe;
       – 5 (pet) puta za nedorasle ribe.

       Članak 10.

         Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o lovostaju i najmanjoj veličini pojedinih
         vrsta riba ispod  koje se ne smiju loviti, prerađivati niti stavljati u promet (»Narodne novine«, br. 3/03) i
         Pravilnik o određivanju visine  naknade štete nanesene ribama (»Narodne novine«, br. 149/02).

 Članak 11.

     Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/33

Urbroj: 525-01-05-1

Zagreb, 15. lipnja 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

Narodne novine br.: 82
6. 7. 2005.

 


Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 12:08