Pravilnik o športskom ribolovu Ispis

 

 


 

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA 1581

Na temelju članka 6. stavka 4., članka 20. stavaka 1., 2., 4. i 5., članka 24., članka 25. stavaka 17. 18. i 19., članka 33. stavka 7., članka 38., članka 41. stavka 2., članka 43. stavaka 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 9., članka 56., članka 60. stavka 1. točke 3. i 5., članka 64. stavka 4. točke 2., članka 65. stavka 4. i članka 66. Zakona o slat­kovodnom ribarstvu (»Narodne      novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede, šumarstva vodnoga gospodarstva donosi
    

PRAVILNIK O ŠPORTSKOM RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

 Članak 1.

     Ovim Pravilnikom propisuju se:
(1) oblik, sadržaj i način vođenja upisnika ribolovnih područja i ribolovnih zona;
(2) način izrade gospodarske osnove i godišnjeg plana u slat­kovodnom ribarstvu;
(3) program za polaganje stručnog ispita za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom;
(4) program za polaganje ribičkog ispita, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu;
(5) program za polaganje ribočuvarskog ispita, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu;
(6) način obavljanja ribočuvarske službe, obrasci zapisnika o obavljenom pregledu, obrazac zapisnika i potvrde o privremeno oduzetom ulovu i/ili ribolovnom alatu i/ili opremi za ribolov i/ili drugom sredstvu namijenjenom ribolovu;
(7) vrste i količina ribolovnih alata, opreme i mamaca u športskom ribolovu;
(8) zabrana ribolova i ograničenje uporabe određenih ribolov­nih alata i opreme za pojedine vrste ribolova;
(9) obrazac, sadržaj i način vođenja popisa ulova u športskom ribolovu;
(10) obrazac, sadržaj i visina naknade za dozvole za športski ribolov.

I. OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA UPISNIKA RIBOLOVNIH PODRUČJA I RIBOLOVNIH ZONA

Članak 2.

1) Upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona (u daljnjem tekstu: Upisnik 1.) ustanovljuje i vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
(2) Upisnik 1. iz stavka 1. ovoga članka vodi se na obrascu, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1.).
(3) Upisnik 1. se sastoji od listova papira standardnog formata A4 koji su označeni rednim brojevima i moraju biti uvezani:
(3) U Upisnik 1. iz stavka 1. ovoga članka upisuju se sljedeći podaci:

1. Opći podaci:

– naziv ribolovnih područja i ribolovnih zona;
– ovlaštenici ribolovnog prava na ribolovnim područjima i u ribolovnim zonama (naziv, adresa, telefon, faks, e-mail);
– klasa, urbroj i datum izdavanja rješenja/ugovora o ribolov­nom pravu.

2. Podaci o ribolovnim vodama:


– za tekućice (naziv, duljina u km, površina u ha);
– za stajaćice (naziv, prosječna dubina u m, površina u ha).
– za stajaćice (naziv, prosječna dubina u m, površina u ha).


3. Podaci o gospodarskoj osnovi:
– ribolovno područje i ribolovna zona;
– ovlaštenik ribolovnog prava;
– klasa, urbroj i datum rješenja o potvrđivanju gospodarske osnove;

4. Podaci o godišnjem planu:
– ribolovno područje i ribolovna zona;
– ovlaštenik ribolovnog prava;
– klasa, urbroj i datum odluke o potvrđivanju godišnjeg plana

Članak 3.

Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je dostaviti podatke potreb­ne za vođenje Upisnika 1. iz članka 2. ovog Pravilnika Ministarstvu do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

II. IZRADA GOSPODARSKE OSNOVE I GODIŠNJEG PLANA U SLATKOVOD­NOM RIBARSTVU

Članak 4.

(1) Gospodarska osnova mora sadržavati:
1. Podatke o ovlašteniku ribolovnog prava:
– naziv i sjedište pravne osobe;
– ime, prezime i prebivalište fizičke osobe;
– dokaz o statusu fizičke ili pravne osobe;
– broj telefona, telefaksa i e-mail adresu fizičke ili pravne osobe.
2. Podatke o ribolovnom području ili ribolovnoj zoni:
– naziv ribolovnog područja i/ili ribolovne zone za koju je ovlaštenik ribolovnog prava dobio ribolovno pravo;
– popis ribolovnih voda s njihovim nazivima i priloženom zem­ljopisnom kartom na kojoj su iste označene.
3. Preslik rješenja i ugovora o dodjeli ribolovnog prava.
4. Osnovna fiziografska obilježja ribolovnih voda:
– dužina, širina i površina ribolovnih voda (za tekućice);
– dubina i površina ribolovnih voda (za stajaćice);
– osnovna obilježja klime ribolovnog područja i/ili ribolovne zone.
5. Osnovna fizikalno-kemijska obilježja ribolovnih voda kao što su: boja; miris; temperatura (°C); prozirnost (m); pH; kisik (O2); slobodna ugljična kiselina (CO2) alkalinitet, utrošak KMnO4, ukupni dušik; kalcij, magnezij, nitrati; amonijak; fosfati.
6. Osnovna biološka obilježja ribolovnih voda s posebnim osvrtom na:
– sastav i zastupljenost pojedinih vrsta makrofita kao postotak (%) pokrovnosti istraživane vode;
– dominantne vrste i biomasa fitoplanktona;
– dominantne vrste i biomasa zooplanktona;
– makrozoobentos – biomasa, sastav i zastupljenost pojedinih vrsta;
– ostale važnije životinjske vrste istraživanih voda koje imaju utjecaj na riblji fond (rakovi, vodozemci, gmazovi, ptice, sisavci).
7. Osnovna obilježja ihtiofaune ribolovnih voda s naglaskom na:
– kvalitativno-kvantitativni sastav ihtiopopulacija (sistematizirano prema redovima, porodicama itd.), s postotnim udjelom zastupljenosti pojedinih vrsta u porodicama/rodovima, odnosno masenim udjelom pojedine vrste u ukupnoj ihtiomasi;
– procjenu godišnjeg prirasta ekonomski važnih vrsta u ribolov­nim vodama, izražen u kg/ha.
8. Higijensko-sanitarne uvjete i ocjenu zdravstvenog stanja ihtiofaune ribolovnih voda.
9. Mjere zaštite i održivog gospodarenja ribljim zalihama, način provođenja tih mjera, što uključuje:
– organizaciju ribočuvarske službe (broj ribočuvara s osnovnim planom čuvanja voda, opseg područja djelovanja ribočuvarskesluž­be i broj izlazaka za svaku ribolovnu vodu i plan edukacije ribočuvara);
– praćenje incidentalnog onečišćenja voda, oboljenja, neobič­nog ponašanja ribe i ugibanja ribe, kao i osnovne upute o načinu uzorkovanja vode, mjerenju kisika, te načinu uzimanja uzoraka ribe i slanja na pretrage (transport);
– planiranje i organizaciju premještanja ribe nakon poplava;
– planiranje i organizaciju uzgoja ribe za poribljavanje, sukladno odredbama članka 32. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst) – u daljnjem tekstu: Zakona;
– planiranje selektivnog izlova onih vrsta riba koje ugrožavaju druge vrste, temeljem članka 54. Zakona.


10. Količinu dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova ribe, uključivo:
– ukupnu količinu dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova po vrstama;
– količinu dozvoljenog ulova temeljenog na godišnjem prirastu za svaku ribolovnu vodu.
11. Program poribljavanja treba obuhvatiti:
– količine i vrste riba po uzrasnim kategorijama za svaku ribolovnu vodu određene na temelju biološkog potencijala;
– vrijeme poribljavanja za pojedinu ribolovnu vodu;
– plan vlastite proizvodnje i/ili nabavke ribe kod uzgajivača riba;
– upute ovlašteniku ribolovnog prava o načinu transporta i poribljavanja.
12. Mjere zaštite posebnih staništa trebaju uključiti:
– popis posebnih staništa uz prilog dokumenta o proglašenju koja se nalaze na pojedinom ribolovnom području i/ili ribolovnoj zoni za koju se izrađuje gospodarska osnova;
– posebne mjere zaštite posebnih staništa.
13. Ekonomsku osnovu korištenja ribolovnog područja i/ili ribolovne zone temeljenu na:
– predvidivom broju ribiča na ribolovnom području i/ili ribolovnoj zoni;
– ukupnom prihodu ovlaštenika ribolovnog prava;
– predvidivim ukupnim rashodima ovlaštenika ribolovnog prava.

Članak 5.

(1) Plan uzorkovanja uključuje broj i vrstu ribolovnih alata, te vrijeme i izlovnu površinu u odnosu na ukupnu površinu istraživanog područja i/ili zone.
(2) Pri izboru mjesta i vremena uzorkovanja treba posebno uvažavati raznolikost tipova staništa na pojedinom području istraživanja kao i sezonske specifičnosti tijekom cjelogodišnjeg uzorkovanja.
(3) Prilikom uzorkovanja makrofita potrebno je opisati staništa i osnovne vrste, te postotak prekrivenosti istraživanog područja vodenim biljem.
(4) Uzorkovanje riba obavlja se elektroagregatom istosmjerne struje, mrežama stajaćicama, povlačenim mrežama i vršama te alatima športskog ribolova i to iz vode, s obale, kao i iz plovila.
(5) Uzorkovanje i obradu podataka obavlja se prema standardnim metodama u ribarstvu (Standard MethodsfortheExamination of  Water and Wastewater (1998) ur. Mary A. H. Franson; »Fisheriestechniques« (1996) ur. Brian R. Murphy.

Članak 6.

(1) Za sve istraživane vode treba navesti Shannon-Wienerov indeks raznolikosti ihtiofaune, koji je izveden na osnovi brojnosti.

(2) Za procjenu biomase riba na tekućicama koristi se Zippinova metoda višestrukog izlova kao i njene modifikacije, te modele predviđanja prinosa riba u rijekama različitih dužina.
(3) Za procjenu biomase na stajaćicama, uz standardne analitičke postupke, koriste se korelacijske metode, Yenkinsova regresija, korelacija biomase s primarnom produkcijom kao i analiza populacijskih struktura i prinosa.

Članak 7.

(1) Revizija gospodarske osnove mora obuhvatiti:
      – osnovna obilježja ihtiofaune;
      – mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha;
      – količinu dopuštenog ulova ribe.
(2) Ukoliko je tijekom razdoblja važenja gospodarske osnove došlo do promjena u elementima gospodarske osnove iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, mora se obaviti revizija za te elemente.
(2)reviziju gospodarske osnove izrađuju ustanove iz članka 7. Zakona na temelju podataka dobivenih trajnim monitoringom ribljeg fonda.

Članak 8.

(1) Godišnji plan izrađuje ovlaštenik ribolovnog prava na temelju potvrđene gospodarske osnove čiji su sastavni dio i upute za izradu godišnjeg plana ovlaštenika ribolovnog prava.
(2) Godišnji plan mora sadržavati elemente propisane odred­bom članka 35. stavka 3. Zakona.
III. Program za polaganje stručnog ispita za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom i upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom

Članak 9.

(1) Program za polaganje stručnog ispita za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom (u daljnjem tekstu: Program) obuhvaća sljedeće teme:
      1. Zakon o slatkovodnom ribarstvu i podzakonski propisi;
      2. Osnove biologije i ekologije kopnenih voda;
      3. Ribe slatkih voda Republike Hrvatske;
      4. Zaštita riba, staništa i voda;
      5. Utjecaj alohtonih vrsta riba na riblji fond ribolovnih područja ili ribolovnih zona;
      6. Izrada godišnjeg plana;
      7. Načela poribljavanja ribolovnih voda.
(2) Okvirni sadržaji iz tema navedenih u stavku 1. ovoga članka osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na provjeri znanja.
(3) Stručni ispit za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom (u daljnjem tekstu: stručni ispit) polaže se pismeno ili usmeno.

Članak 10.

(1) Stručni ispit organizira i održava Ministarstvo.
(2) Stručni ispit se polaže pred Povjerenstvom za stručne ispite (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo 1.) koje imenuje ministar.
(3) Rokove za polaganje stručnog ispita određuje predsjednik Povjerenstva 1.
(4) Ispitu može pristupiti osoba koja mora imati najmanje srednju stručnu spremu.

Članak 11.

(1) Kandidat za polaganje stručnog ispita podnosi prijavu Povjerenstvu 1.
(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
      – ime i prezime kandidata,
      – adresu prebivališta,
      – broj osobne iskaznice kandidata,
      – datum i mjesto rođenja,
      – dokaz o srednjoj stručnoj spremi,
      – dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje stručnog ispita.
(3) Kandidat mora nakon dostavljene prijave biti obaviješten o obveznoj stručnoj literaturi za polaganje ispita.

Članak 12.

(1) Predsjednik, članovi i tajnik Povjerenstva 1. imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.
(2) Troškove organizacije i provođenja ispita snosi kandidat.
(3) Na ispitu mora biti nazočno najmanje tri člana Povjerenstva 1.
(4) Naknada iz stavka 1. ovoga članka određuje se po kandidatu, a utvrđuje se posebnim rješenjem ministra.

Članak 13.

(1) Za kandidata koji neopravdano odustane od započetog polaganja ispita, smatra se da nije položio ispit.
(2) O tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno, a u zapisnik se unose svi podaci od značaja za tijek ispita kao i ocjena.
(3) Zapisnik vodi tajnik Povjerenstva 1.
(4) Zapisnik potpisuje predsjednik i tajnik Povjerenstva 1.
(5) Ukupna ocjena uspjeha ispita je »položio« ili »nije položio«.
(6) Kandidat se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pokazao zadovoljavajuće znanje ispitnog gradiva.


Članak 14.

(1) O položenom ispitu svakom kandidatu Ministarstvo izdaje Uvjerenje na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 2.).
(2) Obrazac Uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka sastoji se jednog lista punijeg papira standardnog formata A4.
(3) Podaci u obrascu Uvjerenja ispunjavaju se kompjutorski.

Članak 15.

(1) Na prednjoj stranici obrasca Uvjerenja od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:
      – grb Republike Hrvatske,
      – naziv tijela koje izdaje Uvjerenje,
      – naziv obrasca Uvjerenja,
      – ime i prezime osobe koja je položila stručni ispit,
      – adresa prebivališta osobe koja je položila stručni ispit,
      – broj osobne iskaznice osobe koja je položila stručni ispit,
      – datum, mjesto i država rođenja osobe koja je položila stručni ispit,
      – državljanstvo osobe koja je položila stručni ispit.
      – mjesto i datum kada je osoba položila stručni ispit,
      – M.P. i potpis ovlaštene osobe,
      – serijski broj obrasca Uvjerenja.
(2) Stražna stranica Uvjerenja je prazna.

Članak 16.

Uvjerenje iz članka 14. ovog Pravilnika, bez obveze polaganja ispita, izdaje se osobi koja je položila kolegij ribarstva na V.,  VI. ili VII. stupnju obrazovanja.

Članak 17.

(1) Upisnik o izdanim Uvjerenjima (u daljnjem tekstu: Upisnik 2.) vodi se u Ministarstvu prema obrascu Upisnika koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 3.).

(2) Upisnik 2. sastoji se od listova papira standardnog formata A4 koji su označeni rednim brojevima i moraju biti uvezani.
     

Članak 18

Ministarstvo upisuje u Upisnik 2. sljedeće podatke:
      1. redni broj i datum upisa u Upisnik,
      2. datum te serijski broj obrasca Uvjerenja,
      3. podatke o osobi kojoj je izdano uvjerenje (ime i prezime, adresa prebivališta, broj osobne iskaznice, datum, mjesto i država rođenja),
      4. podatke u svezi s izdanim uvjerenjem (mjesto i datum polaganja ispita, Povjerenstvo pred kojim je osoba polagala ispit).

IV. Program za polaganje ribičkog ispita i upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu

Članak 19.

(1) Program za polaganje ribičkog ispita obuhvaća sljedeće teme:
      1. Zakonski propisi u športskom ribolovu;
      2. Gospodarenje ribljim fondom u športskom ribolovu;
      3. Ribe slatkih voda Republike Hrvatske;
      4. Zaštita riba i staništa;
      5. Pravila športskog ribolova.
(2) Okvirni sadržaji iz tema navedenih u stavku 1. ovoga članka osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na provjeri znanja.
(3) Ribički ispit polaže se pismeno ili usmeno.


Članak 20.

(1) Hrvatski športsko-ribolovni savez (u daljnjem tekstu: Savez) izdaje Priručnik za športski ribolov kao stručnu literaturu za pripremanje ispita.
(2) Ispite organizira i održava Savez.
(3) Ispit se polaže pred Povjerenstvom za ribičke ispite (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo 2.), koje na prijedlog Saveza imenuje ministar.
(4) Rokove za polaganje ispita određuje predsjednik Povjerenstva 2.

Članak 21.

(1) Kandidat koji želi polagati ispit podnosi pismenu prijavu nadležnom županijskom savezu športsko-ribolovnih udruga (u daljnjem  tekstu: županijski savez ŠRU) ili Savezu ako na toj županiji ne postoji imenovano Povjerenstvo 2.
(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
      – ime i prezime kandidata,
      – broj osobne iskaznice ili broj putovnice kandidata,
      – datum i mjesto rođenja.

Članak 22.

(1) Na ribičkom ispitu mora biti nazočno najmanje tri člana Povjerenstva 2.
(2) Cijena ribičkog ispita po kandidatu iznosi 150,00 kuna.
(3) Iznos iz stavka 2. ovoga članka kandidat uplaćuje na račun nadležnog županijskog saveza ŠRU ili račun Saveza ako ne postoji  nadležni županijski savez ŠRU u mjestu gdje kandidat polaže ribički ispit.
(4) Županijski savez ŠRU dužan je izdati potvrde o uplati kandidatima, isplatiti naknade nadležnom županijskom Povjerenstvu za  ribičke ispite te nadoknaditi druge administrativne troškove i troškove održavanja ribičkih ispita.
(5) Nazočni članovi Povjerenstva imaju pravo na isplatu dnevnice u visini neoporezivog iznosa dnevnice Saveza, naknadu za ribički ispit u istom iznosu, te na naknadu putnih troškova osobnim automobilom u visini neoporezivog iznosa kilometraže kao i  naknadu ostalih putnih troškova (autoput i sl.).


Članak 23.

(1) O tijeku polaganja ribičkog ispita tajnik Povjerenstva 2. vodi zapisnik za svakog kandidata u koji se unose svi podaci od značaja za tijek ispita kao i ocjena, te se isti pohranjuje u nadležnom županijskom savezu ŠRU.
(2) Tajnik Povjerenstva 2. upisuje kandidate koji su položili ispit u obrazac Upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu, koji se dostavlja Savezu na daljnju obradu.
(3) Zapisnik potpisuju predsjednik i tajnik Povjerenstva 2.
(4) Za kandidata koji neopravdano odustane od započetog polaganja ispita, smatra se da nije položio ispit.
(5) Ukupna ocjena uspjeha ispita je »položio« ili »nije položio«.
(6) Kandidat se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pokazao zadovoljavajuće znanje ispitnog gradiva

Članak 24.

(1) O položenom ispitu svakom kandidatu Savez izdaje Uvjerenje na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni       dio (Prilog 4.).
(2) Obrazac Uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka sastoji se jed­nog lista punijeg papira dimenzija 7 x 10,5 cm.
(3) Prednja i zadnja stranica obrasca Uvjerenja tonirane su u zelenoj boji.
(4) Grb Saveza na obrascu Uvjerenja otisnut je u boji.
(5) Podaci u obrascu Uvjerenja ispunjavaju se kompjutorski, pisaćim strojem ili rukom velikim tiskanim slovima.


Članak 25.

(1) Na prednjoj stranici obrasca Uvjerenja od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:
      – grb Saveza,
      – naziv tijela koje izdaje Uvjerenje,
      – naziv obrasca Uvjerenja,
      – ime i prezime osobe koja je položila ribički ispit,
      – adresa prebivališta osobe koja je položila ribički ispit,
      – MBG ili broj osobne iskaznice ili broj putovnice osobe koja je položila ribički ispit,
      – datum, mjesto i država rođenja osobe koja je položila ribički ispit,
      – državljanstvo osobe koja je položila ribički ispit.
(2) Na stražnjoj stranici obrasca Uvjerenja od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:
      – mjesto i datum polaganja ispita,
      – M.P. i potpis ovlaštene osobe,
      – serijski broj obrasca Uvjerenja.

Članak 26.

Uvjerenje iz članka 24. ovog Pravilnika, bez obveze polaganja ispita, Savez izdaje osobi koja je, na temelju propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu Zakona o slatkovodnom ribarstvu, položila ribički ispit ili koja je položila kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja ili je položila ribočuvarski ispit.

Članak 27.

(1) Upisnik o izdanim Uvjerenjima iz članka 24. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Upisnik 3.) vodi se u Savezu prema obrascu Upisnika koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 5.).
(2) Upisnik 3. se sastoji od listova papira standardnog formata A4 koji su označeni rednim brojevima i moraju biti uvezani.

Članak 28.

Savez upisuje u Upisnik 3. sljedeće podatke:

1. redni broj upisa,
      2. serijski broj obrasca uvjerenja,
      3. podatke o osobi kojoj je izdano uvjerenje (ime i prezime, adresa prebivališta, broj osobne iskaznice ili broj putovnice, datum, mjesto i država rođenja),
      4. podatke u svezi s izdanim uvjerenjem (mjesto i datum polaganja ispita, ovlaštena osoba).


V. Program za polaganje ribočuvarskog ispita i upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu

Članak 29.

(1) Program za polaganje ribočuvarskog ispita obuhvaća sljedeće teme:
      1. Zakon o slatkovodnom ribarstvu i Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu;
      2. Ribe slatkih voda Republike Hrvatske;
      3. Zaštita riba i voda.
(2) Okvirni sadržaji iz tema navedenih u stavku 1. ovoga članka osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na provjeri znanja.
(3) Ribočuvarski ispit (u daljnjem tekstu:ispit) polaže se pismeno ili usmeno.

Članak 30.

(1) Savez izdaje Priručnik za ribočuvare kao podlogu za stručnu literaturu za pripremu ispita.
(2) Ispite organizira i održava Savez.
(3) Ispit se polaže pred Povjerenstvom za ribočuvarske ispite (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo 3.), koje na prijedlog Saveza imenuje ministar.
(4) Rokove za polaganje ispita određuje predsjednik Povjerenstva 3.

Članak 31.

(1) Kandidat koji želi polagati ispit podnosi pismenu prijavu ovlašteniku ribolovnog prava.
(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
      – ime i prezime kandidata,
      – broj osobne iskaznice kandidata,
      – datum i mjesto rođenja.

Članak 32.

(1) Na ribočuvarskom ispitu mora biti nazočno najmanje tri člana Povjerenstva 3.
(2) Cijena ribočuvarskog ispita po kandidatu iznosi 150,00 kuna.
(3) Iznos iz stavka 2. ovoga članka kandidat uplaćuje na račun nadležnog županijskog saveza ŠRU ili račun Saveza ako ne postoji  nadležni županijski savez ŠRU u mjestu gdje kandidat polaže ribočuvarski ispit.
(4) Županijski savez ŠRU dužan je izdati potvrde o uplati kandidatima, isplatiti naknade Povjerenstvu 3. te nadoknaditi druge troškove održavanja i administriranja ribičkih ispita.
(5) Nazočni članovi Povjerenstva 3. imaju pravo na isplatu dnevnice u visini neoporezivog iznosa dnevnice Saveza, naknadu za ribočuvarski ispit u istom iznosu, te na naknadu putnih troškova osobnim automobilom u visini neoporezivog iznosa kilometraže kao i naknadu ostalih putnih troškova (autoput i sl.).


 

Članak 33.

(1) Za kandidata koji neopravdano odustane od započetog polaganja ispita, smatra se da nije položio ispit.
(2) O tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno, a u zapisnik se unose svi podaci od značaja za tijek ispita kao i ocjena.
(3) Zapisnik vodi tajnik Povjerenstva 3.
(4) Zapisnik potpisuje predsjednik i tajnik Povjerenstva 3.
(5) Ukupna ocjena uspjeha ispita je »položio« ili »nije položio«.
(6) Kandidat se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pokazao zadovoljavajuće znanje ispitnog gradiva.

Članak 34.

(1) O položenom ispitu svakom kandidatu Savez izdaje Uvjerenje na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 6.).
(2) Obrazac Uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka sastoji se jed­nog lista punijeg papira dimenzija 7 × 10,5 cm.
(3) Prednja i zadnja stranica obrasca Uvjerenja tonirane su u zelenoj boji.
(4) Grb Saveza na obrascu Uvjerenja otisnut je u boji.
(5) Podaci u obrascu Uvjerenja ispunjavaju se kompjutorski, pisaćim strojem ili rukom štampanim slovima.

Članak 35.

(1) Na prednjoj stranici obrasca Uvjerenja od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:
      – grb Saveza,
      – naziv tijela koje izdaje Uvjerenje,
      – naziv obrasca Uvjerenja,
      – ime i prezime osobe koja je položila ribočuvarski ispit,
      – adresa prebivališta osobe koja je položila ribočuvarski ispit,
      – broj osobne iskaznice osobe koja je položila ribočuvarski ispit,
      – datum, mjesto i država rođenja osobe koja je položila ribočuvarski ispit,
      – državljanstvo osobe koja je položila ribočuvarski ispit.
(2) Na stražnjoj stranici obrasca Uvjerenja od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:
      – mjesto i datum polaganja ribočuvarskog ispita,
      – M.P. i potpis ovlaštene osobe,
      – serijski broj obrasca Uvjerenja.


KRAJ

 

Ažurirano Srijeda, 09 Studeni 2011 11:51